Teikiamų paslaugų naudojimosi taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sporto klubo „FenyxGym“ (buveinė – Josvainių g. 25, Kėdainiai (toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės)  nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus asmenims, norintiems naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis (toliau – Lankytojas), Sporto klubo ir jo Lankytojų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės pateikiamos susipažinimui Sporto klubo informaciniame stende.

Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti (keisti) Taisykles be išankstinio perspėjimo.

2. Visi Sporto klubo Lankytojai privalo susipažinti su Sporto klubo Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu Sporto klubo Lankytojo registracijos žurnale.  Už nepilnamečius Lankytojus nuo 13 iki 18 metų pasirašo jų tėvai (įtėviai ar globėjai), nuo 16 metų ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis - sportuoti, jog nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą (priedas Nr. 1).

 

II. NAUDOJIMOSI SPORTO KLUBO PASLAUGOMIS SĄLYGOS

 

3. Teisę naudotis Sporto klubo paslaugomis Lankytojas įgyja sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigijęs terminuotą daugkartinio naudojimo klubo kortelę (toliau – Abonementas).

4. Vienkartinio paslaugos mokesčio ir abonementų įkainiai skelbiami Sporto klubo informaciniame stende. Mokestį už vienkartinę paslaugą ar Abonementą Lankytojas sumoka Sporto klubo registratūros darbuotojui.  Lankytojui pageidaujant išrašoma PVM sąskaita faktūra.

5. Norėdamas įsigyti vienkartinę Sporto klubo paslaugą ar Abonementą, Lankytojas Sporto klubo registratūros darbuotojui privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sporto klubo registratūros darbuotojas Lankytoją užregistruoja Sporto klubo „Nuolatinių lankytojų registracijos žurnale“ arba „Vienkartinių lankytojų registracijos žurnale“.

6. Nuolatiniam Lankytojui išduodamas Abonementas yra terminuota - vieno, dviejų ar daugiau mėnesių galiojanti, arba dvylika (12) apsilankymo kartų fiksuojanti (karpoma) daugkartinio naudojimo klubo Lankytojo kortelė, galiojanti tris (3) mėnesius. Suteiktą Abonementą Lankytojas privalo pateikti kiekvieną kartą atvykęs į Sporto klubą. Nepateikus Abonemento Lankytojas į Sporto klubą neįleidžiamas. Pametus Abonementą, už jo dublikato išdavimą mokamas 2 EUR (7 Lt) mokestis. Vienkartinio apsilankymo metu Abonementas Lankytojui nėra išduodamas.

7. Lankytojo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius ir kt.) yra renkami tik Lankytojo identifikavimo tikslais, kad būtų suteiktos sporto klubo paslaugos. Lankytojo asmens duomenys Sporto klube saugomi ne ilgiau nei dvejus metus.

8. Abonementas pradeda galioti nuo jame nurodytos datos ir galioja visą jame nurodytą terminą ar apsilankymų skaičių.

9. Abonemento galiojimo laikas, Lankytojui savalaikiai informavus Sporto klubo administraciją, dėl Lankytojo ligos ar asmeninių priežasčių, gali būti stabdomas:

9.1. 1-3 mėnesių abonementas ne ilgiau kaip 7 dienas vieną kartą;

9.2. 3-6 mėnesių abonementas ne ilgiau kaip 14 dienų vieną kartą;

9.3. 6-12 mėnesių abonementas ne ilgiau kaip 30 dienų du kartus;

9.4. Lankytojams besinaudojantiems dvylikos (12) apsilankymo kartų fiksuojančia (karpoma) daugkartinio naudojimo klubo Lankytojo kortele,  atsižvelgus į nustatytą trijų (3) mėnesių jos galiojimo laiką, Abonemento galiojimo laikas nestabdomas.

Visi sustabdyti abonementai automatiškai pratęsiami praėjus 7, 14 ar 30 dienų sustabdymo laikotarpiui.

10. Abonementą įsigijusiam Lankytojui atsisakius naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, pinigai už Abonementą negražinami.   

11. Sporto klubo darbo laikas skelbiamas informaciniame stende.  Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas apie informavus Lankytojus skelbimu informaciniame stende.

12. Su Abonementu galimas tik vienas apsilankymas per dieną. Apsilankymo trukmė Sporto klube neribojama.

13. Vaikai iki 13 metų vieni į Sporto klubą neįleidžiami. Nepilnamečiai klubo Lankytojai nuo 13 iki 18 metų, įsigiję Abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, į Sporto klubą įleidžiami tik su tėvų (įtėvių ar globėjų) rašytiniu sutikimu. Lankytojai, į Sporto klubą atsivedę mažamečius vaikus, užtikrina jų priežiūrą patys bei užtikrina, kad mažamečiai savarankiškai nesinaudotu Sporto klubo įranga ir inventoriumi bei netrukdytu kitiems sporto klubo Lankytojams.

14. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už Lankytojų paliktų dokumentų, piniginių lėšų ar  daiktų vagyste, dingimą, praradimą, sugadinimą ar sunaikinimą. Palikti Lankytojo daiktai Sporto klube saugomi 10 dienų.

15. Lankytojai privalo saugoti jiems registratūroje išduotą raktą nuo persirengimo spintelės, kurį nesugadintą privalo grąžinti registratūroje išeidamas iš Sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą spintelės raktą - 10 EUR (35 Lt). Neatsiskaičius už pamestą/sugadintą raktą ar kitą Sporto klubui priklausantį turtą, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

16. Sporto klube kitų sportinių klubų treneriams ar instruktoriams lankytis draudžiama.

17. Sporto klubas suteikia Lankytojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina ir neatsako už šių paslaugų įtaką konkretaus Lankytojo sveikatai, negarantuoja jų teigiamo poveikio. Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis. Lankytojas, naudodamasis Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Pažymėtina, jog Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus lankytojo sveikatos būklę, gali neigiamai įtakoti jo sveikatą, todėl dalyvis privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas. Todėl, prieš pradedant lankytis Sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka pačiam Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų Lankytojo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

 

III. NAUDOJIMOSI SPORTO KLUBO PASLAUGOMIS TVARKA

 

18. Sporto klubo Lankytojams prieš treniruote rekomenduojama atlikti apšilimą. Pratimus atlikti pagal Sporto klubo trenerio žodinius ar rašytinius nurodymus (programas); 

19. Lankytojai Sporto klubo patalpose privalo:

19.1. dėvėti tik sportui skirtus drabužius bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;

19.2. susipažinti su Sporto klube esančios įrangos (treniruoklių) naudojimosi taisyklėmis ir instrukcijomis bei naudoti Sporto klubo inventorių ir įrangą (treniruoklius) tik pagal tiesioginę jų paskirtį;

19.3. prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;

19.4. atliekant pratimus elgtis atsakingai, nekelti pavojaus sau ir kitiems Lankytojams, laikytis saugaus atstumo  nuo  greta sportuojančio Lankytojo;

19.5. atlikus pratimus treniruoklius palikti tvarkingus, tinkamus naudoti kitiems Lankytojams. Treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;

19.6. esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos (treniruoklio) bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, dėl informacijos suteikimo, pasikonsultuoti su Sporto klubo darbuotoju ar treneriu dėl naudojimosi įranga (treniruokliu) tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo;

19.7. netrukdyti kitiems Sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis;

19.8. nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga;

19.9. keliant svarmenis štanga naudoti svarmenų fiksavimo užraktus;

19.10. jėgos pratimus atlikti tik įvertinus savo fizinį pasirengimą ir galimybes. Naudotis trenerio priežiūra („pasaugojimu“) atliekant pratimus kurių pasekmių numanyti negali;

19.11. nekišti pirštų ir kitų kūno dalių tarp besisukančių skriemulių ir trosų, tarp slankiojančių/besikilnojančių svarmenų ir kontrasvorių;

20. Lankytojams Sporto klubo patalpose draudžiama:

20.1. į Sporto klubo patalpas įsinešti ir vartoti maisto produktus ar alkoholinius gėrimus;

20.2. būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo narkotinių bei kitų psichiką veikiančių medžiagų, rūkyti;

20.3. naudotis Sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis, dėvint nešvarią ar netvarkingą aprangą arba avalynę;

20.4. mėtyti štangų grifus, jų skridinius ir svarmenis ant grindų ar kitaip niokoti, gadinti sporto inventorių ar kitą Sporto klubo materialųjį turtą;

20.5 triukšmauti, užgauliai ar kitokias būdais netolerantiškai elgtis kitų Sporto klubo Lankytojų atžvilgiu;

20.6. be Sporto klubo administracijos raštiško sutikimo teikti Sporto klubo Lankytojams sporto, sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Lankytojus ar kitaip trukdyti Sporto klubo Lankytojams bei darbuotojams;

20.7. fotografuoti ir filmuoti Sporto klube neturint Sporto klubo administracijos leidimo;

20.8. persirengimo patalpose ir dušinėse atlikti asmens higienos procedūras, naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių, glaudžių, maudymosi kostiumų) džiovinimui;

20.9. verstis ūkine komercine bei kita nei šiose Taisyklėse numatyta veikla;

20.10. Sporto klubas turi teisę pažeidusiems šias taisykles Lankytojams nutraukti Abonemento galiojimą ir neįleisti Lankytojo į Sporto klubą. Nurodytu atveju nutraukus Abonemento galiojimą pinigai už likusį Abonemento galiojimo laiką Lankytojui negražinami.

 

IV. BAIGIAMOSIOSIO NUOSTATOS

 

21. Pasirašydamas Sporto klubo Lankytojų registracijos žurnale Lankytojas savo parašu patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų ir draudimų nesilaikymą bei to pasekmėje kylančiomis pasekmėmis;

22. Nepilnamečių Lankytojų tėvai (įtėviai, globėjai), pasirašydami Taisyklių priede Nr. 1 patvirtina faktą, kad:

22.1. nepilnamečio kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis;

22.2. nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikysis;

22.3 nepilnamečio Lankytojo Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta LR teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį sporto metu jam kilusį sveikatos sutrikimą.

© 2019 by Fenix Gym

  • Black Facebook Icon